Управителният съвет на СНЦ „Национален фенклуб Берое – Стара Загора” свиква Общо събрание на сдружението на 12.02.2015 г. (четвъртък) от 19:16 часа в гр. Стара Загора, VIP зала на стадион „Берое“, при следния дневен ред:

1. Отчет и доклад за дейността на Управителния съвет на сдружението

2. Освобождаване на членове от УС на Сдружението и избор на нови

3.Разни

При липса на кворум на основание чл. 25 ал. 1 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 20.16 часа на същото място и при същия дневен ред.

Всички редовни членове са поканени на събранието, като същите ще имат и право на глас в решенията. Останалите присъстващи могат да изразят мнения и предложения. Журналисти, в качеството си на такива, няма да бъдат допуснати.