Тази вечер, 10.06., от 19:16 часа ще се проведе общо събрание на СНЦ „Национален фенклуб Берое – Стара Загора“. Събитието ще се проведе във VIP залата на стадион „Берое“, а всеки желаещ да се запознае с дейността на фенклуба и да изкаже мнение е добре дошъл на събитието. Публикуваме официалното съобщение за събранието.

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на сдружението Управителният съвет на СНЦ „Национален фенклуб Берое – Стара Загора” свиква Общо събрание на сдружението на 10.06.2014 г. (вторник) от 19:16 часа в гр. Стара Загора, VIP зала (тенис масите) на стадион Берое, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на сдружението;
2. Приемане на Доклад за дейността;
3. Разни

При липса на кворум на основание чл. 25 ал. 1 от Устава, Общото събрание ще се проведе на същия ден от 20:16 часа на същото място и при същия дневен ред.

Всички редовни членове са поканени на събранието, като същите ще имат и право на глас в решенията. Останалите присъстващи могат да изразят мнения и предложения. Журналисти, в качеството си на такива, няма да бъдат допуснати.