На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 4 от Устава на сдружението Управителният съвет на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора“, гр. Стара Загора свиква Общо събрание на Клуба на 08.07.2013 г. (понеделник) от 19:16 часа в гр. Стара Загора, в зала № 2 на хотел „Железник“ – гр. Стара Загора при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на Клуба;
2. Промяна в състава на Управителния съвет;
3. Взимане на решение за промяна в осъществяваната от Клуба дейност от частна в обществена полза;
4. Приемане на нов устав, съобразен с изискванията на ЗЮЛНЦ по отношение на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност;
5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 6 от Устава Общото събрание ще се проведе на същия ден от 20:16 часа, на същото място и при същия дневен ред.