ПФК „Берое“ уведомява всички привърженици, че считано от мача с „Ботев“ (Пловдив), който ще се играе на 11 август от 18:45 ч. на стадиона под Аязмото ще важат нови правила за достъп до съоръжението. Те са въведени от органите на реда заради приетия от НС окончателен текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни меротпиятия (ЗООРПСМ). Промените бяха обнародвани в ДВ на 7 август и ще влязат в сила на 11 август 2018 г.

Публикуваме основните точки и положения за достъп:

Приета е образец-декларация, която се попълва от пълнолетно лице, което е родител, попечител, настойник, придружител на малолетно лице или на непълнолетно лице – до 16 г. Пълнолетен придружител може да придружи не повече от 3 деца до 16 г.

Декларацията за придружаване на непълнолетно лице до 16 г. се попълва, когато проявата завършва след 22 ч.

Декларацията може да изтеглите ТУК

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2018 г.) (1) Ръководителят по сигурността и безопасността на спортното мероприятие организира пропускането на привържениците на различните отбори през различни входове на спортния обект, като осъществява контрол за:

правото на достъп;
недопускане влизането на лица и внасянето на забранени предмети и вещества по чл. 20 и 21;
недопускане на лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина.
(2) На територията на спортната зона не се допускат:

– лица, които отказват да бъдат проверени;
– лица без лична карта;
– лица, които отказват да изпълняват създадения ред и условия за влизане и пребиваване в спортния обект;
– лица, в които се открият предмети и вещества, чието внасяне на територията на спортната зона и спортния обект е забранено;
– лица, употребили алкохол или под въздействие на наркотични или други упойващи вещества, както и такива във видимо неадекватно или агресивно състояние, неможещи да контролират поведението си;
– малолетни лица, които не са придружени от родител, настойник или друго лице, което полага грижи за детето, или от лице с педагогическо образование, в случаите на организирано посещение от учебни заведения или спортни организации;
– непълнолетни лица до 16 години, които не са придружени от родител, попечител, друго лице, което полага грижи за детето, или от пълнолетен дееспособен придружител, когато спортното мероприятие завършва след 22 часа;
– лица с наложена принудителна административна мярка забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина;
– лица, които извършват нарушения по чл. 20 и 21.
(3) В случаите на придружаване на малолетно или непълнолетно лице до 16 години съгласието на родителя, настойника, попечителя, другото лице, което полага грижи за детето, и на придружителя се удостоверява с декларация по образец съгласно приложението.

(4) Едно пълнолетно дееспособно лице може да бъде придружител на не повече от три деца до 16 години, освен в случаите на организирано посещение от учебни заведения или спортни организации и в случаите, в които е родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за децата.

(5) При установяване на обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 може да се използват технически средства, за което се съставя протокол.

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2018 г.) (1) На посетителите на спортни мероприятия се забранява:

влизането в спортния обект с чужд документ/знак по чл. 11, ал. 2;
влизането в спортния обект без лична карта, с изключение на малолетни лица, както и влизането в места и зони, забранени за посетители;
замърсяване на спортната зона и спортния обект;
влизането в спортната зона и в спортния обект, когато са под въздействието на алкохол, наркотични или други упойващи вещества, както и когато проявяват агресивно поведение;
писане, облепяне или рисуване навсякъде на територията на спортния обект или по конструкции по пътищата, които водят към него;
носенето на бутилки, включително пластмасови над 500 мл, предмети от чуплив или особено твърд материал, обемисти предмети и вещи, чадъри с дълги дръжки, знамена и транспаранти с дръжки, по-дълги от 1,5 м и с диаметър по-голям от 1 см, с изключение на олекотени ПВЦ тръби с размер до 2,5 см.
(2) При установяване на нарушенията по ал. 1 лицата се отстраняват от територията на спортната зона и спортния обект.

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2018 г.) Противообществена проява (спортно хулиганство) по смисъла на този закон е проява, която не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и е извършена в спортния обект или в спортната зона преди, по време или непосредствено след спортното мероприятие, както и на отиване или на връщане от спортния обект във връзка със спортното мероприятие, изразяваща се във:

носене на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове, изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие, съдържащи обидни квалификации или олицетворяващи идеологии, обявени за противозаконни;
отказ за изпълнение на разпорежданията на отговорните за спортното мероприятие лица, ангажирани със сигурността и безопасността, или на полицейските органи;
преодоляването на преградни приспособления, конструкции и съоръжения, намиращи се в спортния обект или спортната зона;
нахлуване на спортния терен;
паленето и поддържането на огън;
хвърлянето на предмети;
носенето на маски и действия за напълно прикриване на лицето или на части от него, което затруднява разпознаването;
отправянето на ругатни, други неприлични изрази, жестове и поведение, които са особено вулгарни, както и изрази и скандирания, насаждащи омраза на расова, етническа или религиозна основа;
носенето на оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие; боеприпаси; спрейове със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества; сигнални ракети, взривни устройства, пиротехнически изделия и други общоопасни средства, отделни техни съставки; наркотични и други упойващи вещества, както и други вещества и предмети, които могат да бъдат опасни за живота и здравето на околните;
предизвикване или участие в сбивания;
използването на посочените в т. 9 вещи, предмети и вещества;
посегателство над състезатели, съдии, полицейски органи или други ангажирани с организацията, със сигурността или с безопасността длъжностни лица, както и спрямо медицински лица, журналисти, фоторепортери и оператори;
унищожаване или повреждане на чуждо имущество;
използването на знамена, плакати и транспаранти, на които са изобразени текстове, изображения, абревиатури и символи, подтикващи към омраза и насилие, съдържащи обидни квалификации или олицетворяващи идеологии, обявени за противозаконни;
пребиваване в спортната зона или спортния обект на лица в срока на наложена забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина.